THÔNG ĐIỆP FRATELLI TUTTI – TẤT CẢ LÀ ANH EM
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
VỀ TÌNH HUYNH ĐỆ VÀ VỀ TÌNH HỮU NGHỊ XÃ HỘI

[epub id=’1671′]