VIDEO – HỘI THẢO 400 NĂM CHỮ QUỐC NGỮ

Hội thảo Văn Hóa 

Bốn trăm năm hình thành và phát triển Chữ Quốc Ngữ trong lịch sử loan báo Tin Mừng tại Việt Nam