Việt Triết Luận Tập (Quyển Thượng)
Truy Nguyên Bản Chất Của Việt Triết

Giáo Sư Trần Văn Ðoàn, Taiwan National University
Nguồn: Vietnamese Missionaries in Asia
________________________________

Nội dung:

Vài Hàng về Tác Giả Trần Văn Ðoàn

Phụ Tựa và Cảm Tạ

Chương I: Phần Dẫn Nhập – Quá Trình Của Việt Triết

Chương II: Dự Thảo Chương Trình Của Việt Triết

Chương III: Phản Tư Về Những Chiều Hướng Triết Học Hiện Ðại

Chương IV: Bản Thể Và Ðặc Tính Việt Triết

Chương V: Chữ Mệnh trong Truyện Kiều

Chương VI: Nhân Chủ Chi Ðạo

Chương VII: Khả Thể Của Một Nền Việt Triết

Thụy Sơn Trần Văn Ðoàn
Kiều Ngân Học Viện, Ðại học Frankfurt, 05. 1997 (bản sơ thảo).
Sở Nghiên Cứu Triết Học, Ðại học Quốc Gia Ðài Loan, 01. 2000 (bản sửa).

Series NavigationViệt Triết Luận Tập (Quyển Thượng)<br />Chương I – Phần Dẫn Nhập<br />Quá Trình Của Việt Triết >>